น.ส.ณัชชา ปานประทีป (แฮม) อมาตยกุล >ติด> มศว / ออกแบบสื่อสาร
นาย ภาณุเดช ดอนเจดีย์ (แน๊ก) สุรศักดิ์มนตรี >ติด> มศว / จินตทัศน์
น.ส.พัชรินทร์ วะมะพุทธา (พลอย) เทพศิรินทร์นนทบุรี >ติด> ม.ศิลปากร / ประยุกตศิลปศึกษา
นาย บุญเศรษฐ พืชเพ็ญ (ตูน) สาธิตพระนคร >ติด> พระจอมเกล้าลาดกระบัง / ถ่ายภาพ
น.ส.ชญาดา สุวรรณแสง (ตอง) สตรีวิทยา2 >ติด> ม.ธรรมศาสตร์ / พัสตราภรณ์
น.ส.นิพาดา ม้วนเงิน (มิ่ง) สุรศักดิ์มนตรี >ติด> จุฬาฯ / นิทรรศการศิลป์
นาย ปิยวัฒน์ จุฑามาชาติ (เมย์) จบ ม.เกษตรแล้ว >ติด> พระจอมเกล้าลาดกระบัง / จิตรกรรม
น.ส.ฐิติมา ดุลยพิทักษ์ (เป้) ราชนันทาจารย์ สามเสน2 >ติด> พระจอมเกล้าลาดกระบัง / จิตรกรรม
น.ส.นภสร รุ่งเรืองบางชัน (อิ๊งค์) สุรศักดิ์มนตรี >ติด> พระนครเหนือ / ตกแต่งภายใน
น.ส.ณิชาภา สันติโรจน์ประไพ (โม) อมาตยกุล >ติด> พระจอมเกล้าลาดกระบัง / สถาปัตย์ ID
น.ส.ปวีณา หอมชู (แจน) สุรศักดิ์มนตรี >ติด> พระนครเหนือ / ตกแต่งภายใน
น.ส.พสุพร มีแย้ม (อ้อ) สุรศักดิ์มนตรี >ติด> พระจอมเกล้าลาดกระบัง / การถ่ายภาพ
น.ส.ขจีวรรณ สุขเมือง (มิ้นท์) เทพศิรินทร์นนท์ >ติด> พระจอมเกล้าลาดกระบัง / สถาปัตย์ภายใน
น.ส.สิตานัน ฤกษ์ใหม่ (วิว) อัสสัมชัญศึกษา >ติด> พระจอมเกล้าลาดกระบัง / สถาปัตย์ภายใน
น.ส.ฐิติมา ดุลยพิทักษ์ (เป้) ราชนันทาจารย์ ส.ส.2 >ติด> พระจอมเกล้าลาดกระบัง / นิเทศศิลป์
นาย ภาณุเดช ดอนเจดีย์ (แน๊ก) สุรศักดิ์มนตรี >ติด> พระจอมเกล้าลาดกระบัง / จิตรกรรม
น.ส.ชนาภัทร ภัทรประภานันท์ (ซอฟต์) สาธิตเกษตร >ติด> ม.ศิลปากร / ict
น.ส.ลาภิศร์พัณณ์ ธิยะใจ (น้ำ) โยธินบูรณะ >ติด> พระนครเหนือ / เซรามิกส์
น.ส.สปัญญ์ อินทวงษ์ (จูน) สตรีวิทยา2 >ติด> ม.ศิลปากร / มัณฑนศิลป์ / แฟชั่น
น.ส.อัญชิสา ประวัติโยธิน (อีฟ) สตรีวิทยา2 >ติด> ม.ศิลปากร / มัณฑนศิลป์ / ตกแต่งภายใน
น.ส.พรภิมล ภูปัญญา (น้อง) กศน. >ติด> พระจอมเกล้า ลาดกระบัง / จิตรกรรมฯ
นาย ไซยนุดดีน กูนิง (ดีน) นวมินทราชูทิศ >ติด> พระจอมเกล้า ลาดกระบัง / จิตรกรรมฯ
นาย สรัล สุวรรณ (เต้) สาธิต รามฯ >ติด> พระจอมเกล้า ลาดกระบัง / จิตรกรรมฯ
นาย โชษณ งามภักดีกุล (เอก) หอวัง >ติด> พระจอมเกล้า ลาดกระบัง / ศิลปอุตสาหกรรม
น.ส.ภัทราพร วศินะเมฆินทร์ (ปอม) ราชวินิต บางเขน >ติด> ม.ธรรมศาสตร์ / ภูมิสถาปัตย์
น.ส.สิรินดา ฉัตรชัยชูเกียรติ (เฟิร์น) เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ >ติด> จุฬาฯ / ครุศิลป์
น.ส.โสภิชา ทัศนียกุล (แอม) เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ >ติด> จุฬาฯ / ครุศิลป์
น.ส.ชนกนันท์ นิยมทรัพย์ (นัท) ปากเกร็ด >ติด> ม.บูรพา / นิเทศศิลป์, โควต้าเรียนฟรี ม.กรุงเทพ
น.ส.มนสิชา อภิชาติมนตรี (แนท) สาธิตเกษตร >ติด> โควต้าสถาปัตย์ / สถาปัตย์ ม.เกษตร
น.ส.วลัยกร งามไตรไร (เจน) ทิวไผ่งาม >ติด> ม.เกษตร / สถาปัตย์ / สถาปัตย์
นาย ณัฐพล จิตรักษ์ (บอส) สารวิทยา >ติด> พระจอมเกล้าพระนครเหนือ / ตกแต่งภายใน
น.ส.ปณิธาน กาสินพิลา (ตา) หอวัง >ติด> จุฬาฯ / ภูมิสถาปัตย์
นาย เมธัส ฉิมพล (เขม) อรรถมิตร >ติด> จุฬาฯ / สถาปัตย์
น.ส.ณิชากร มุทุตานนท์ (ป่าน) สตรีวิทยา2 >ติด> พระจอมเกล้าพระนครเหนือ / ตกแต่งภายใน
น.ส.กรณิศ เนตยานุวัฒน์ (แพรว) สตรีวิทยา2 >ติด> ม.ศิลปากร / มัณฑนศิลป์ / ผลิตภัณฑ์
น.ส.กรัณฑิพร เล็กฟู (เนย) สวนกุหลาบ นนทบุรี >ติด> พระจอมเกล้าฯพระนครเหนือ / ออกแบบภายใน
น.ส.ขวัญตา พงษ์พาณิชย์ (ขวัญ) สวนกุหลาบ นนทบุรี >ติด> จุฬาฯ / ศิลปกรรม / ทัศนศิลป์
น.ส.จรัสกร คงไทย (ข้าวสวย) สตรีวิทยา2 >ติด> ม.ศิลปากร / เทคโนโลยีสารสนเทศฯนิเทศศาสตร์
น.ส.จินดาวรรณ ช่องท้วม (วิว) วิทยาลัยช่างศิลป >ติด> ม.ศิลปากร / มัณฑนศิลป์ / เครื่องประดับ
น.ส.จิรนันท์ แสงจันทร์ (กิ๊ฟ) ต.อ.พ.ร. >ติด> พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง / ครุฯ / สภาพแวดล้อมภายใน
น.ส.ฉัตรพร นันทจินดา (ชมพู) หอวัง >ติด> ราชมงคลพระนคร / การออกแบบและสิ่งทอ
น.ส.ชญาธิป ช้างหลำ (ฝ้าย) สาธิตเกษตร >ติด> จุฬาฯ / สถาปัตย์ / ผังเมือง
น.ส.ชนิตา พานิชวัฒนาเจริญ (แอน) หอวัง >ติด> ม.เชียงใหม่ / สาขาวิชาแอนนิเมชัน
น.ส.ชิดชนก สาริยันต์ (แหม่ม) สวนกุหลาบ นนทบุรี >ติด> มศว / ทัศนศิลป์ / ออกแบบแฟชั่น
น.ส.ณัฏฐา อังกสิทธิ์ (ไอซ์) สาธิตเกษตร >ติด> มศว / ออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
น.ส.ตวงพร ชัชวาลย์ปรีชา (ลูกไม้) วิทยาลัยช่างศิลป >ติด> เพาะช่าง / สาขาหัตถศิลป์
น.ส.นิลวรรณ เกษดี (แสบ) อ่างทอง >ติด> เพาะช่าง / ศิลปกรรมศาสตร์ / ออกแบบอัญมณี
น.ส.ปรางค์ทิพย์ อุปคำ (กิ๊ก) อัมพรไพศาล >ติด> พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง / จิตรกรรม
น.ส.ไปรมาศ นุชอ่อง (มาด์ย) สวนกุหลาบ นนทบุรี >ติด> พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง / จิตรกรรม
น.ส.ไปรยา อรรถารส (ปลา) หอวัง >ติด> พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง / นิเทศศิลป์
น.ส.พรภัสสร ศรีละมุล (ฝ้าย) บดินทรเดชา >ติด> มศว / ทัศนศิลป์ / ออกแบบแฟชั่น
น.ส.เพ็ญนภา ไชยพล (เหมี่ยว) หอวัง >ติด> เพาะช่าง / สาขาจิตรกรรมสากล
น.ส.มนัญญา เชษฐชัยวงศ์ (หนิง) สาธิตพระนคร >ติด> ม.เชียงใหม่ / วิจิตรศิลป์ / ออกแบบ
น.ส.รัมภ์รดา คำอุดม (หวาย) สาธิตพระนคร >ติด> ม.เชียงใหม่ / วิจิตรศิลป์ / ออกแบบ
น.ส.วิชญ์รพี เสือรอด (ตาล) หอวัง >ติด> มศว / ออกแบบทัศนศิลป์ / การออกแบบสื่อสาร
น.ส.ศราณีย์ กาญจนะสวัสดิ์ (เนเน่) หอวัง >ติด> มศว / ทัศนศิลป์ / ศิลปะเครื่องประดับ
น.ส.ศศิพิมพ์ ตังคณานุกูลชัย (ใบตอง) สาธิตเกษตร >ติด> มศว / ทัศนศิลป์ / จินตทัศน์
น.ส.สริตา นิรัติศัยสกุล (ชิว) สวนกุหลาบ นนทบุรี >ติด> พระจอมเกล้าฯพระนครเหนือ / ออกแบบภายใน
น.ส.สิริกร สันธนวิบูล (เบญ) หอวัง นนทบุรี >ติด> โควต้าเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี / ออกแบบภายใน
น.ส.อรมนัส วงศ์สว่าง (ปุ้ย) บดินทรเดชา2 >ติด> มศว / ทัศนศิลป์ / จินตทัศน์
น.ส.อารฎา นวลละออ (วุ้นเส้น) หอวัง >ติด> มศว / ทัศนศิลป์ / จินตทัศน์
นาย นัทพันธ์ ธีระจรุงเกียรติ (บิ๊ก) สตรีวิทยา2 >ติด> ธรรมศาสตร์ / สถาปัตย์
นาย ธิติ คุณาจิตพิมล (โจ๊ก) สาธิตเกษตร >ติด> ม.ศิลปากร / สถาปัตยกรรมศาสตร์
นาย พงศธร อาชวพงศกร (หนุ่ม) สวนกุหลาบ นนทบุรี >ติด> มศว / ออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
นาย พหุกานต์ เม่นสิน (เฟรม) สาธิตพระนคร >ติด> ม.ศิลปากร / มัณฑนศิลป์ / ประยุกต์ศิลป์
นาย พิณัฐ พันธุพัฒนาศิลป์ (นัท) สภาราชินี จ.ตรัง >ติด> เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี / ถ่ายภาพ
นาย วิรัช ธนัญชยะ (โอ๊ต)ติดนิเทศฯธัญบุรี หอวัง นนทบุรี >ติด> นิเทศศิลป์ โควต้า Bu Creative / ม.กรุงเทพ
นาย สิริวัช เทียนบุญส่ง (แจ๊ค) สตรีวิทยา2 >ติด> ม.ศิลปากร / เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
น.ส.พิชญาภา เพ็ชร์พิรุณ (ปอม) หอวัง >ติด> จุฬาฯ / ครุศิลป์
นาย วัชรพงศ์ บูรณะกิจเจริญ (บุ๋น) สาธิตเกษตร >ติด> ม.ศิลปากร / จิตรกรรม
น.ส. เกวลิน ศักดิ์สยามกุล (หลิว) สตรีวิทยา 2 >ติด> ม.ศิลปากร / มัณฑนศิลป์ / ผลิตภัณฑ์
น.ส.กรณิฎา วิชยาภัย (นีท) หอวัง >ติด> ม.ศิลปากร / มัณฑนศิลป์ / นิเทศศิลป์
น.ส.ดุษฎี กันนิกา (ถิงถิง) จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย >ติด> ม.ธรรมศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ / พัสตราภรณ์
น.ส.อรุษา (หยก) มหิดล >ติด> จุฬาฯ / สถาปัตยกรรม / ศิลปอุตสาหกรรม
น.ส.วิกานดา กลิ่นบัวขาว (ไอซ์) สวนกุหลาบ นนท์ >ติด> ม.ธรรมศาสตร์ / สถาปัตยกรรม / สถาปัตย์ภายใน
น.ส.สลิลนา (เป็ก) สตรีวรนาถ >ติด> ม.ธรรมศาสตร์ / ผังเมือง
นาย พุฒิกิจจ์ (ภูเขา) หอวัง >ติด> จุฬาฯ / สถาปัตยกรรม / สถาปัตยกรรม
น.ส.จารุมน ภาระกุล (บัว) สาธิตเกษตร >ติด> มศว / ศิลปกรรม / ออกแบบการแสดง
น.ส.อาวิกา เมธีกุล (เกล้า) สาธิตเกษตร >ติด> มศว / แฟชั่นดีไซน์
น.ส.ปิติพร สุขศรี (เตย) สาธิตเกษตร >ติด> ม.ศิลปากร / มัณฑนศิลป์ / ประยุกต์ศิลป์
นาย ชลนิธิ สุขอนันตธรรม (ติ๊ต่าง) กรรณสูตศึกษาลัย >ติด> เทคโนฯลาดกระบัง / สถาปัตยกรรม / ถ่ายภาพ
น.ส.จันทราภา รุจินาม (ได) อมาตยกุล >ติด> ราชมงคล คลอง6 / ศิลปกรรม / นิเทศศิลป์
น.ส.ชนกนันท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (แพม) สาธิตเกษตร >ติด> ม.เกษตร / ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์
น.ส.กฤตพร เพ็ชรน้ำเขียว (ข้าว) สารวิทยา >ติด> ม.ศิลปากร วิทยาเขตบางรัก / ICT
น.ส.อรใจ โรจนะสมิต (ซีซาร์) เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ >ติด> ม.ราชภัฏสวนสุนันทา / ออกแบบเครื่องแต่งกาย
น.ส.นพรัตน์ นวลจันทร์ (เอม) คณะราษฎร์บำรุง >ติด> เทคโนฯลาดกระบัง / ครุฯอุตสาหกรรม / การออกแบบ
น.ส.พรนลิน เกิดประสพ (เป้) คณะราษฎร์บำรุง >ติด> ม.ราชภัฏสวนสุนันทา / ผลิตภัณฑ์
นาย เมือง บำรุงตน (เมือง) คณะราษฎร์บำรุง >ติด> ม.ศิลปากร / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / ICT
น.ส.พรวิไล รุ่งหมี (มด) คณะราษฎร์บำรุง >ติด> เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี / เทคโนฯสื่อสารฯ / การพิมพ์
นาย ณัฐวุฒิ ปานหมอก (ดิน) คณะราษฎร์บำรุง >ติด> เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี / ศิลปกรรม / จิตรกรรม
น.ส.เอมมิการ์ อยู่รอง (เอม) เตรียมฯพัฒนาการ >ติด> มศว / ศิลปกรรม / ออกแบบสื่อสาร
น.ส.พิชญดา ไชยดี (ป่านแก้ว) สตรีวรนาถ >ติด> มหาวิทยาลัยขอนแก่น / ศึกษาศาสตร์ / ศิลปศึกษา
นาย โตน มาเจริญ (ดิว) กรรณสูตศึกษาลัย >ติด> ม.ราชภัฏสวนดุสิต / นิเทศศิลป์
น.ส.อัฐจิมา เทพทอง (ใหม่) กรรณสูตศึกษาลัย >ติด> ม.ราชภัฏสวนดุสิต / วิทยาการจัดการ / นิเทศศาสตร์
น.ส.นภมณี พงษ์ภักดี (จิ้บ จิ้บ) หอวัง >ติด> ม.เกษตร / สถาปัตยกรรม / สถาปัตยกรรม
น.ส.เพียงหทัย เกตุด้วง (ต่าย) สีกันฯ >ติด> ราชมงคลธัญบุรี / วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ / เทคโนฯคอมพ์ฯ
นาย อพฤทธิ์ ธาตรีธรรม (ไอ) สีกันฯ >ติด> เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี / สถาปัตย์ / สถาปัตย์
นาย นัท เทียมตระกูล (นัท) สีกันฯ >ติด> ม.เกษตร / สถาปัตยกรรม / สถาปัตยกรรม
น.ส.อารยา สังข์ทอง (บูม) สีกันฯ >ติด> ม.เกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน / วิศวกรรมเกษตร
นาย สุรศักดิ์ โพธิวัฒน์ (ก็อป) สีกันฯ >ติด> เทคโนฯราชมงคล พระนคร / ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
น.ส.วิภาภรณ์ นาคยุติ (วิ) สีกันฯ >ติด> ราชมงคลธัญบุรี / เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
นาย กิตติฑัตย์ โควหกุล (top) เบญจมราชานุสรณ์ >ติด> ม.ธรรมศาสตร์ / นิเทศศาสตร์มัลติมีเดีย
น.ส.จุรีรัตน์ กาวี (ก้อย) เตรียมฯน้อม >ติด> ม.ราชภัฏสวนสุนันทา / ออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
น.ส.ปัณฑิตา ปัณฑะจักร์ (จ๋ำ) เบญจมราชานุสรณ์ >ติด> เทคโนฯลาดกระบัง / สถาปัตยกรรม / สถาปัตยกรรม
น.ส.สวรรยา พุทธวรรณ (สอง) บดินทรเดชา >ติด> จุฬาฯ / สถาปัตยกรรม / ภูมิสถาปัตย์
น.ส.จรรยาพร รุ่งเรืองฤทธิ์ (จูน) อาชีวะเสาวภา >ติด> พระนครเหนือ / ตกแต่งภายใน
น.ส.ภทรพร แสนสิ่ง (นัท) อาชีวะเสาวภา >ติด> จุฬาฯ / ทัศนศิลป์
นาย อธิโชติ กิจนาวา (เต้) โยธินบูรณะ >ติด> เทคโนฯ พระนครเหนือ / ศิลปกรรม / เครื่องเคลือบฯ
นาย ยศ ทรัพย์เลิศปัญญา (ตอง) สามเสน >ติด> เทคโนฯบางมด / สถาปัตย์ / ออกแบบนิเทศศิลป์
นาย อรรถวิทย์ โรจนบุรานนท์ (อัด) สตรีวิทยา2 >ติด> ม.ศิลปากร / มัณฑนศิลป์ / ประยุกต์ศิลป์
นาย ปริญญ์ โสมวดี (ตูน) โยธินบูรณะ >ติด> มศว / ศิลปกรรม / จินตทัศน์
น.ส.ภคมน ภูกิตติเวช (เบลล์) สามเสน >ติด> ราชมงคล กรุงเทพฯ / เทคโนฯคหกรรม / แฟชั่นฯ
นาย กัณตภณ เมธีกุล (ก้อง) สาธิตเกษตร >ติด> ม.ศิลปากร / มัณฑนศิลป์ / ออกแบบนิเทศศิลป์
น.ส.จุฑามาศ ศศิขัณฑ์ (แมงปอ) สารวิทยา >ติด> เทคโนฯ บางมด inter / สถาปัตยกรรม
น.ส.กิตติกานต์ สาระภี (บัว) คณะราษฎร์บำรุง >ติด> ม.ศิลปากร / มัณฑนศิลป์ / ออกแบบเครื่องประดับ
น.ส.คณิศร รุจิเรข (เอื้อง) สาธิตเกษตร >ติด> เทคโนฯ พระนครเหนือ / ศิลปกรรม / ออกแบบภายใน
น.ส.พิชญา งามเจริญ (พิชชี่) สาธิตเกษตร >ติด> ม.เชียงใหม่ / ศิลปกรรม / จิตรกรรม
น.ส.วรนันทน์ กิ่งรุ้งเพชร์ (ปูเป้) หอวัง >ติด> จุฬาฯ / ศิลปกรรม / นฤมิตศิลป์
น.ส.กรกมล สุขใจมิตร (หวาย) สารวิทยา >ติด> ม.ธรรมศาสตร์ / สถาปัตยกรรม / ออกแบบภายใน
นาย นิธิวัฒน์ ประทุม (เฟริสท์) วิทยาลัยช่างศิลป >ติด> เทคโนฯลาดกระบัง / สถาปัตยกรรม / ภาพยนต์และวีดีโอ
น.ส.วรัญชลี ศรีภพ (แป้ง) สามเสน >ติด> มศว / ศิลปกรรม / ออกแบบสื่อสาร
น.ส.ศศิประภา หวังคุณธรรม ( นิว) สามเสน >ติด> ม.ศิลปากร / มัณฑนศิลป์ / ออกแบบเครื่องประดับ
น.ส.สินีรัตน์ ลิ้มศุรัตน์ (ใหม่) สตรีวรนาถ บางเขน >ติด> ราชมงคล คลอง6 / วิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย ธวัช ภู่ศิริไพบูลย์ (เอ้) หอวัง >ติด> เพาะช่าง / ศิลปกรรม / ผลิตภัณฑ์
น.ส.อภิศมี วงษ์มงคล (แจน) อัมพรไพศาล >ติด> เทคโนฯลาดกระบัง / สถาปัตยกรรม / วิจิตรศิลป์
น.ส.วัชรีพร ทิพย์นิมิตร (เนท) สารวิทยา >ติด> ราชภัฏฯ พระนคร / สถาปัตยกรรม / ออกแบบผังชุมชน
นาย กฤตภาส สุทธิกิตติบุตร (เกมส์) พระหฤทัยนนทบุรี >ติด> เทคโนฯลาดกระบัง / สถาปัตยกรรม / ภาพถ่าย
น.ส.สาธิกา ซื่อวาจา (บี) สามเสน >ติด> ม.บูรพา / ศิลปกรรม / คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
น.ส.ธนัชชา โตษยานนท์ (ฟ้า) สาธิตเกษตร >ติด> จุฬาฯ inter / สถาปัตยกรรม
น.ส.อภิชญา สินธุประมา (ไหม) สาธิตเกษตร >ติด> จุฬาฯ / สถาปัตยกรรม / สถาปัตย์
น.ส.ดุจพร เลิศวงศ์ไพศาล (ไม้) สารวิทยา >ติด> จุฬาฯ / สถาปัตยกรรม / สถาปัตย์ภายใน
นาย ภูมิธยะ ประคองเพชร (ภูมิ) สาธิตเกษตร >ติด> เทคโนฯบางมด / สถาปัตย์ / สถาปัตย์ภายใน
น.ส.วรารักษ์ เธียรคุณากร (เจม) สารวิทยา >ติด> เทคโนฯบางมด / สถาปัตย์ / ออกแบบนิเทศศิลป์
น.ส.อรุนีย์ จันทรกลกิจ (กุ้ง) สาธิตเกษตร >ติด> ม.ศิลปากร / สถาปัตยกรรม / สถาปัตย์
น.ส.ไอรดา ด่านสุวรรณ (พลอย) สตรีวิทยา 2 >ติด> เทคโนฯ พระนครเหนือ / สถาปัตยกรรม / ตกแต่งภายใน
น.ส.จุฑาลักษณ์ หนูนุรัตน์ (ปุ๋ย) สารวิทยา >ติด> ม.ศิลปากร / มัณฑนศิลป์ / ออกแบบผลิตภัณฑ์
น.ส.ฐิติกาญจน์ กาญจนภักดี (ต้าร์) สารวิทยา >ติด> เทคโนฯบางมด / สถาปัตย์ / ออกแบบภายใน
น.ส.สาธิตา บูรณสัมปทานนท์ (ต้า) สาธิตเกษตร >ติด> ม.เกษตรศาสตร์ / สถาปัตยกรรม / สถาปัตย์
น.ส.ณัฐติยา ประกาศิตศิลป์ (หมิว) สารวิทยา >ติด> เทคโนฯบางมด / สถาปัตย์ / ออกแบบภายใน
น.ส.ภัสสร จำรูญศิริ (ปิ๋ม) สาธิตวัดพระศรี >ติด> ราชมงคล คลอง6 / ศิลปกรรม / ออกแบบสิ่งทอ
น.ส.ปิยะนาฏ บูรณสมภพ (แป้ง) สาธิตเกษตร >ติด> ม.ศิลปากร / มัณฑนศิลป์ / ประยุกต์ศิลป์
น.ส.กฤตยา กอร์ปไพบูลย์ (เบนซ์) ศรียานุสรณ์ >ติด> มศว / ศิลปกรรม / แฟชั่นดีไซน์
น.ส.ชนิกานต์ วิโรจนกูฎ (พลอย) เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ >ติด> จุฬาฯ / สถาปัตยกรรม / ออกแบบภายใน
น.ส.ขนิษฏา อุดมโชค (บ๊อท) สาธิตเกษตร >ติด> ม.ศิลปากร / มัณฑนศิลป์ / เครื่องเคลือบฯ
น.ส.ศรัณยา สรรพคุณ (จูน) สารวิทยา >ติด> ราชภัฏฯ พระนคร / ศิลปกรรม / นิเทศศิลป์
นาย วิศรุต ทิพย์สิงห์ (ตุ๊) เพาะช่าง >ติด> เทคโนฯลาดกระบัง / สถาปัตยกรรม / วิจิตรศิลป์
นาย วาทนนท์ ธนัญชัย (นนท์) ปัญญาภิวัฒน์ >ติด> เพาะช่าง / ศิลปกรรม / จิตรกรรม
น.ส.อัจฉริยา สุธาประดิษฐ์ (หยก) สตรีวิทยา2 >ติด> เทคโนฯลาดกระบัง / สถาปัตยกรรม / วิจิตรศิลป์
น.ส.จตุรดา ประสมเพชร (ปราง) สุรศักดิ์มนตรี >ติด> ม.บูรพา / ศิลปกรรม / คอมพิวเตอร์ กราฟฟิก
น.ส.ภัทรพรรณ ธิยะใจ (ปัด) สารวิทยา >ติด> เทคโนฯ พระนครเหนือ / ศิลปกรรม / ออกแบบภายใน
น.ส.ฟ้าสาง เอกพันธ์ (แพรว) อัมพรไพศาล >ติด> จุฬาฯ / ศิลปกรรม / ทัศนศิลป์
นาย เอกณรงค์ สมนึก (ไปท์) โยธินบูรณะ >ติด> เทคโนฯบางมด / สถาปัตย์ / ศิลปอุตสาหกรรม
นาย จิตรภัทร์ วัฒนา (ปิ๊ก) โยธินบูรณะ >ติด> เพาะช่าง / ศิลปกรรม / จิตรกรรม
น.ส.ภัทรส คงสืบ (ปอนด์) สาธิตเกษตร >ติด> จุฬาฯ / สถาปัตยกรรม / ภูมิสถาปัตย์
น.ส.ณัฐธิฌา สนแจ้ง (แอ๋ม) หอวัง >ติด> เทคโนฯลาดกระบัง / สถาปัตยกรรม / นิเทศศิลป์
นาย ธนิต ขำสวัสดิ์ (ติ๊ด) สาธิตเกษตร >ติด> ม.ศิลปากร / มัณฑนศิลป์ / ออกแบบเครื่องประดับ
นาย พีรพันธ์ สิงคลาวานิช (นิว) สาธิตเกษตร >ติด> ม.ศิลปากร / สถาปัตยกรรม / สถาปัตย์
น.ส.ปรางทิพย์ หาญวงศ์ (ปราง) สาธิตเกษตร >ติด> จุฬาฯ / สถาปัตยกรรม / ศิลปอุตสาหกรรม
น.ส.วรงรอง เลื่อนลอย (ฝน) เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ >ติด> ม.ธรรมศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ / พัสตราภรณ์
น.ส.จุรีภรณ์ หวังผล (น้ำ) ลาดปลาเค้าพิทยาคม >ติด> ราชมงคล คลอง6 / ศิลปกรรม / จิตรกรรม
น.ส.ปวีณา พิลาบ (ปุ๊ก) ลาดปลาเค้าพิทยาคม >ติด> ราชมงคล คลอง6 / ศิลปกรรม / นิเทศศิลป์
น.ส.นุชนาถ เชื้อชินต๊ะ (นิว) ปากเกร็ด >ติด> ม.ศิลปากร / สถาปัตยกรรม / สถาปัตย์
น.ส.ฐาปนา ตั้งเกษมสันต์ (จูน) สามเสน2 >ติด> ม.ศิลปากร / วิทยาศาสตร์ / คอมพิวเตอร์ กราฟฟิก
นาย วรัท ศิริวัฒน์เวชกุล (โบ๊ท) สตรีวิทยา2 >ติด> ม.ศิลปากร / สถาปัตยกรรม / สถาปัตย์
นาย อาชวัน โพธิ์ใจพระ (ตั้ม) สตรีวิทยา2 >ติด> ม.ศิลปากร / สถาปัตยกรรม / สถาปัตยกรรมไทย
น.ส.มนมัย รอดเพชร (มายด์) สาธิตเกษตร >ติด> เทคโนฯลาดกระบัง / สถาปัตยกรรม / นิเทศศิลป์
นาย ธรณิศวร์ สุมามาลย์ (ตั้ม) บดินทรเดชา2 >ติด> มศว / ศิลปกรรม / จินตทัศน์
นาย จักรพันธ์ พกเกษม (โอ) บดินทรเดชา2 >ติด> เทคโนฯลาดกระบัง / สถาปัตยกรรม / วิจิตรศิลป์
น.ส.ภัทธาภรณ์ ลาวัลณ์รัตนากุล (เมย์) สารวิทยา >ติด> ราชมงคล คลอง6 / สถาปัตยกรรม / ออกแบบภายใน
น.ส.ปาริชาติ อินทโชติ (ปุ๊กปิ๊ก) ราชวินิตบางเขน >ติด> เพาะช่าง / ศิลปกรรม / ออกแบบนิเทศศิลป์
น.ส.นันทิยา ประทัพวงศ์ (ทราย) สาธิตพระนคร >ติด> เพาะช่าง / ศิลปกรรม / ออกแบบนิเทศศิลป์
นาย ณิศวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (จ๊อง) สาธิตเกษตร >ติด> จุฬาฯ / ศิลปกรรม / ทัศนศิลป์
นาย วีรภัทร ธีรวุฒิชัย (วี) สาธิตเกษตร >ติด> ม.ศิลปากร / มัณฑนศิลป์ / ตกแต่งภายใน
น.ส.สุนทรีย์ เสวกนัยน์ (จุ๋ม) วิทยาลัยช่างศิลป >ติด> ม.ศิลปากร / มัณฑนศิลป์ / นิเทศศิลป์
น.ส.วนัสสา อุทัยศรี (นัส) หอวัง >ติด> ม.ศิลปากร / มัณฑนศิลป์ / ผลิตภัณฑ์
นาย ประเทศ ทรงเที่ยง (ป๊อบ) สาธิตเกษตร >ติด> ม.ธรรมศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ / พัสตราภรณ์
นาย ยงชาติ ชมดี (ยง) สาธิตเกษตร >ติด> เทคโนฯลาดกระบัง / สถาปัตย์ / ถ่ายภาพ
นาย ภาวิน สุภัทรวณิชย์ (วิน) สาธิตเกษตร >ติด> เทคโนฯลาดกระบัง / สถาปัตย์ / ภาพยนตร์
นาย ทัดเทพ บ้วนกียาพันธุ์ (เอ็ม) สาธิตม.ศิลปากร >ติด> ราชภัฏพระนคร / ศิลปกรรม / นิเทศศิลป์
นาย ชลาชล นาวาทอง (แชมป์) ฤทธิยะวรรณาลัย >ติด> ราชภัฏพระนคร / ศิลปกรรม / นิเทศศิลป์
น.ส.ชานัตตา สุภาไชยกิจ (เก๋) วิทยาลัยช่างศิลป >ติด> ม.บูรพา / ศิลปกรรม / เซรามิค
นาย สักใหญ่ มงคลประเสริฐ (เก่ง) สามเสน >ติด> ม.เชียงใหม่ / ศิลปกรรม / ประติมากรรม
น.ส.ศิริลักษณ์ บุญทิพย์ (เล็ก) สตรีวรนารถบางเขน >ติด> ม.ศิลปากร / มัณฑนศิลป์ / ประยุกต์ศิลป์
น.ส.ปานทิพย์ อัสมิมานะ (ฟ้า) หอวัง >ติด> ม.ศิลปากร / มัณฑนศิลป์ / ผลิตภัณฑ์
นาย ธนวงศ์ พงศ์กรวัฒนกุล (ก๊อต) ดอนเมืองจตุรจินดา >ติด> ม.ศิลปากร / มัณฑนศิลป์ / ผลิตภัณฑ์
น.ส.ศิริพร สุกันทะ (เนส) สาธิตเกษตร >ติด> ม.ศิลปากร / มัณฑนศิลป์ / เครื่องประดับ
น.ส.ปิยะมาศ หมื่นประเสริฐดี (พิม) สาธิตเกษตร >ติด> จุฬาฯ / ศิลปกรรม / นฤมิตศิลป์
น.ส.มนิษา ศักดิยากร (มุก) สาธิตเกษตร >ติด> จุฬาฯ / ศิลปกรรม / นฤมิตศิลป์
น.ส.วันพรรษา แก้วน้ำ (ส้ม) สุรศักดิ์มนตรี >ติด> เทคโนฯลาดกระบัง / สถาปัตย์ / ศ.อ.
น.ส.วิจิตรา โรจน์บัณฑิต (กิ๊บ) สุรศักดิ์มนตรี >ติด> เทคโนฯลาดกระบัง / สถาปัตย์ / ศ.อ.
นาย ชวินท์ ธรรมรุ่งเรือง (ชวิน) หอวัง >ติด> เทคโนฯลาดกระบัง / สถาปัตย์ / สถาปัตย์
นาย ศุภกร ตันตสุรฤกษ์ (ฒิ) หอวัง >ติด> จุฬาฯ / สถาปัตย์ / สถาปัตย์
นาย ราวิณ สังสิทยากร (บิ๊ก) ประชานิเวศน์ >ติด> จุฬาฯ / สถาปัตย์ / ภูมิสถาปัตย์
นาย อรรถวิทย์ โชติสกุล (นุ้ย) หอวัง >ติด> ม.ธรรมศาสตร์ / สถาปัตย์ / สถาปัตย์
นาย ธีรศักดิ์ แสงชู-โต (ทัวร์) หอวัง >ติด> จุฬาฯ / สถาปัตย์ / สถาปัตย์
นาย สมประสงค์ ภาคีชีพ (โขง) ไทยวิจิตรศิลป์ >ติด> ราชภัฏพระนคร / ศิลปกรรม / นิเทศศิลป์
น.ส.ชญานี ช้างหลำ (นุ่น) บดินทรเดชา2 >ติด> มศว / ศิลปกรรม / ออกแบบการแสดง
น.ส.นิอร นพคุณ (นิอร) หอวัง >ติด> ม.ศิลปากร / มัณฑนศิลป์ / ประยุกต์ศิลป์
น.ส.พิชชานี เทพกาญจนา (ส้ม) สาธิตเกษตร >ติด> จุฬาฯ / ศิลปกรรม / นฤมิตศิลป์
น.ส.ภัทรกมล ทองแพ (พลอย) สาธิตเกษตร >ติด> ม.ศิลปากร / มัณฑนศิลป์ / ประยุกต์ศิลป์
น.ส.สุทธิภา คำแย้ม (เตย) สาธิตเกษตร >ติด> จุฬาฯ / ศิลปกรรม / นฤมิตศิลป์
น.ส.วิมาลิน เวชสวรรค์ (แป้ม) บดินทรเดชา2 >ติด> ม.ศิลปากร / มัณฑนศิลป์ / ออกแบบนิเทศศิลป์
น.ส.ประภาพรรณ ผ่องสวัสดิ์ (กวาง) ฤทธิยะวรรณาลัย >ติด> ม.มหาสารคาม / ออกแบบนิเทศศิลป์
น.ส.สัณหจุฑา ทองทรัพย์สิน (มิ๊งค์) สาธิตเกษตร >ติด> เทคโนฯลาดกระบัง / สถาปัตยกรรม / ภาพถ่าย
น.ส.นนทินี สรรพคุณ (ดาว) สาธิตเกษตร >ติด> จุฬาฯ / ศิลปกรรม / นฤมิตศิลป์
น.ส.พรปิยะ จันทร์ดี (เมย์) สาธิตเกษตร >ติด> เทคโนฯลาดกระบัง / สถาปัตยกรรม / ออกแบบนิเทศศิลป์
นาย พีรัช ชรานุรักษ์ (เอ็กซ์) สาธิตเกษตร >ติด> เทคโนฯลาดกระบัง / สถาปัตยกรรม / ศิลปอุตสาหกรรม
น.ส.อลิสรา อารีเกศ (เอิน) สาธิตเกษตร >ติด> จุฬาฯ / สถาปัตยกรรม / ศิลปอุตสาหกรรม
น.ส.บูรณิมา กรุณามิตร (พาย) สาธิตเกษตร >ติด> จุฬาฯ / สถาปัตยกรรม / ศิลปอุตสาหกรรม
นาย กิติธัช สุถิรนาถ (เต๋า) หอวัง >ติด> จุฬาฯ / สถาปัตยกรรม / สถาปัตย์
น.ส.ดวงกมล สุธรรมพิทักษ์ (แจง) หอวัง >ติด> ม.ศิลปากร / มัณฑนศิลป์ / ประยุกต์ศิลป์
นางสาว ศรัณยา พิชรานันท์ (มิว) สตรีวิทย์2 >ติด> ม.ศิลปากร / มัณฑนศิลป์ / ประยุกต์ศิลป์
นาย พิรักษ์ โมราถบ (โน้ต) สตรีวิทย์2 >ติด> ม.ศิลปากร / มัณฑนศิลป์ / ออกแบบนิเทศศิลป์
น.ส.ปวลี จิระกรานนท์ (ฝ้าย) สาธิตเกษตร >ติด> เทคโนฯลาดกระบัง / ออกแบบนิเทศศิลป์
นาย ทรงศักดิ์ ชัยสิทธิศักดิ์ (บ๊อบ) วิทยาลัยช่างศิลป >ติด> ม.ศิลปากร / จิตรกรรม / จิตรกรรม
นาย กิตติพัฒน์ พวงประสิทธิ์ (เอิร์ธ) หอวัง >ติด> จุฬาฯ / ศิลปกรรม / ทัศนศิลป์
นาย เกียรติศักดิ์ นวลเศรษฐ์ (โอ๊ต) หอวัง >ติด> ราชมงคล คลอง 6 / ศิลปกรรม / ออกแบบผลิตภัณฑ์
น.ส.พีรพร ตันตระกูล (ลูกแพร) สาธิตเกษตร >ติด> มศว ประสานมิตร / ศิลปกรรม / แฟชั่นดีไซน์
นาย ประวีร์ จันทร์ส่งเสริม (ก้อง) สาธิตเกษตร >ติด> เทคโนฯลาดกระบัง / สถาปัตยกรรม / ภาพถ่าย
นาย วรพล สัจจวณิชย์ (อู๊ด) สาธิตเกษตร >ติด> ราชมงคล คลอง 6 / ศิลปกรรม / ออกแบบผลิตภัณฑ์
นาย กฤตชัย ศรีจักรวาฬ (ยูได) สาธิตเกษตร >ติด> มศว ประสานมิตร / ศิลปกรรม / ทัศนศิลป์
นาย ภัทรวินท์ รัศมีแพทย์ (อูน) สาธิตเกษตร >ติด> มศว ประสานมิตร / ศิลปกรรม / ทัศนศิลป์
นาย พรศักดิ์ ส่งพิริยะกิจ (แป๊ะ) เบญจมราชานุสรณ์ >ติด> ราชมงคล คลอง 6 / สถาปัตยกรรม / เทคโนโลยี
นาย อนุชา โกศลธนากุล (อู๊ดดี้) บดินทรเดชา >ติด> ม.ศิลปากร / มัณฑนศิลป์ / ประยุกต์ศิลป์
น.ส.ฐิติยา เพชรมาเกิด (แอ๋ม) สตรีวิทย์2 >ติด> มศว ประสานมิตร / ศิลปกรรม / ออกแบบผลิตภัณฑ์
นาย วศิน บุญมี (เจน) บดินทรเดชา2 >ติด> เทคโนฯลาดกระบัง / สถาปัตยกรรม / วิจิตรศิลป์
นาย เอกรัฐ งามสง่า (ตอง) บดินทรเดชา2 >ติด> เทคโนฯลาดกระบัง / สถาปัตยกรรม / วิจิตรศิลป์
น.ส.สาธิมา กรุณามิตร (พิมพ์) สาธิตเกษตร >ติด> จุฬาฯ / ศิลปกรรม / ทัศนศิลป์
นาย ธันวิน คำแย้ม (ตั๋ง) สาธิตฯ มศว >ติด> ม.ศิลปากร / จิตรกรรม / จิตรกรรม
น.ส.ปริมล ชุติมากรณ์ (เนย) นครสวรรค์ >ติด> เทคโนฯลาดกระบัง / สถาปัตยกรรม / ศิลปอุตสาหกรรม
นาย ชินเขตต์ จันทร์สำเภา (แดน) นครสวรรค์ >ติด> เทคโนฯบางมด / สถาปัตย์ / ออกแบบนิเทศศิลป์
นาย ธีระ ฉัตรรัตนา (เอก) สาธิตฯ มศว >ติด> เทคโนฯลาดกระบัง / สถาปัตยกรรม / วิจิตรศิลป์
น.ส.สิริลักษณ์ ทองดี (ยุ้ย) สาธิตพระนคร >ติด> ราชมงคล คลอง6 / ศึกษาศาสตร์ / เทคโนโลยีการสื่อสาร
น.ส.นันทิยา ประทัพวงศ์ (ทราย) สาธิตพระนคร >ติด> ราชมงคล คลอง6 / เทคโนโลยีการสื่อสาร
นาย เอกวิทย์ คงเพชรศักดิ์ (ต้น) วิสุทธรังษี >ติด> ราชมงคล คลอง6 / ศิลปกรรม / ออกแบบภายใน
น.ส.ดารานาถ วันไชยธนวงศ์ (น่าน) เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ >ติด> ม.ธรรมศาสตร์ / สถาปัตยกรรมศาสตร์
น.ส.สุภาวดี แก้วคำ (ภา) นครสวรรค์ >ติด> เทคโนฯลาดกระบัง / สถาปัตยกรรม / ศิลปอุตสาหกรรม
น.ส.จุติพร อู่ไพบูรณ์ (แบงค์) เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ >ติด> เทคโนฯบางมด / สถาปัตย์ / ออกแบบนิเทศศิลป์
นาย วัฒนา คำธรรมรักษ์ (แชมป์) เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ >ติด> จุฬาฯ / ศิลปกรรม / ทัศนศิลป์
น.ส.อนงค์นาฎ วัดชัยภูมิ (เมย์) สารวิทยา >ติด> ม.ศิลปากร(เพชรบุรี) / สถาปัตยกรรม / ไอที ออกแบบ
น.ส.นันทภัทร์ สุทธิประเสริฐ (หนิง) สาธิตพระนคร >ติด> พระจอมเกล้าฯธนบุรี / สถาปัตยกรรม / สถาปัตย์